Política de protección de datos

El Concello de Negreira cumpre co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como a normativa vixente en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

É por eso que, a presente Política de Privacidade ten como obxecto informar sobre o tratamento de datos de carácter persoal que, o Concello de Negreira, efectúa neste sitio web, sede electrónica e en calquera dos seus subdominios, microsites e/ou aplicacións móbiles.

A persoa titular será informada, con carácter previo á recollida dos seus datos, dos extremos xerais regulados nesta política conforme aos seguintes aspectos:

 

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS?

O responsable dos teus datos é o CONCELLO DE NEGREIRA. 

Dirección postal: Rúa do Carmen 3, 15830 – Negreira (A Coruña) 

Teléfono: 981 885 250 

Email de contacto DPD: dpd@concellodenegreira.es 

 

2. PARA QUE TRATAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos que nos facilitas, así como cales queira outros xerados durante o desenvolvemento da relación coas persoas usuarias, podémolos tratar para distintas finalidades en función dos servizos municipais que sexan obxecto de prestación e, en todo caso, para manter o contacto e a comunicación con estas.

No seu caso, finalidades máis explícitas e concretas poden indicarse nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locucións ou carteis e notas informativas) para supostos concretos.

A relación actualizada das actividades de tratamento que o CONCELLO DE NEGREIRA leva a cabo atópase dispoñible na seguinte ligazón Rexistro de actividades de tratamento.

 

3. CAL É A BASE XURÍDICA QUE LEXITIMA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS?

O tratamento dos datos dos usuarios realízanse no cumprimento de obrigas legales que corresponden ao Concello de Negreira, o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, a protección de intereses vitais, a execución dun contrato, e/ou pode estar tamén baseada no consentimento das persoas interesadas, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa. Cando o tratamento se basee no consentimento do interesado, este terá dereito a retiralo en calquera momento.

 

4. POR CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Os teus datos persoais serán conservados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento correspondente, agás que deban conservarse con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, e ata que se cumpra o prazo de prescrición de posibles responsabilidades nacidas do tratamento.

De modo que o prazo de conservación dos teus datos persoais dependerá do especificado para cada tratamento, así como o establecido na normativa de arquivos e documentación.

 

5. A QUEN LLE PODEMOS COMUNICAR OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Los datos que nos proporcionas poderán ser comunicados a terceiras entidades para o cumprimento de fins directamente relacionados con funcións lexítimas de persoa cedente e persoa cesionaria, como ás entidades ou organismos aos que exista obrigación legal de realizar comunicacións de datos, entidades ou organizacións públicas ou privadas coas que cheguemos a acordos para desenvolver proxectos sociais, culturais ou deportivos ou acordos de colaboración, etc.

 

6. CALES SON OS TEUS DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS E COMO PODES EXERCELOS?

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ao teu tratamento, portabilidade e limitación dos teus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, mediante escrito acompañado do DNI do interesado ao Concello de Negreira, dirixido ao Rexistro Xeral : Rúa do Carmen 3, 15830 – Negreira (A Coruña) ; ante calquera dos puntos de rexistro de entrada do Concello, ou por correo electrónico á dirección electrónica: dpd@concellodenegreira.es. Este correo só funciona a efectos de información ou consulta.

O exercicio dos dereitos en materia de protección de datos deberase presentar en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Igualmente poderás formular reclamacións ante a Axencia Española de Protección de datos: https://www.aepd.es/ 

 

7. CALES SON AS NOSAS MEDIDAS DE SEGURIDADE?

O Concello de Negreira é consciente da preocupación do usuario pola seguridade, e por elo optou por implementar os niveis de seguridade adaptados aos riscos das operacións de tratamento para o adecuado funcionamento, funcionalidades e dos seus servicios á Web , preservando a integridade e seguridade dos datos e informacións almacenadas co fin evitar a perda, alteración ou acceso non autorizado, contando co estado da tecnoloxía, natureza, alcance, fins e contexto dos datos almacenados e os riscos aos que esteen expostos xa proveñan da acción humana ou de medio físico ou natural.

 

8. O CONCELLO EN RRSS

O Concello de Negreira ten presencia nas redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Concello, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente. Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Twitter https://twitter.com/es/privacy  

Whatsapp https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/were-updating-our-terms-and-privacy-policy/?lang=es  

 

O Concello tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, produtos ou servicios, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular empregará os perfiles de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.